Conjugaison verbe חֻשַּׁב en hébreu

Flag מְחוּשָּׁב [ khouchav ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁב מְחֻשָּׁב
mékhouchav
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁבִים מְחֻשָּׁבִים
mékhouchavim

Fém.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁבֶת מְחֻשֶּׁבֶת
mékhouchévett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁבוֹת מְחֻשָּׁבוֹת
mékhouchavott

Passé

אני חוּשַּׁבְתִּי חֻשַּׁבְתִּי
khouchav'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁבְתָּ חֻשַּׁבְתָּ
khouchav'ta
הוא חוּשַּׁב חֻשַּׁב
khouchav

Fém.

את חוּשַּׁבְתְּ חֻשַּׁבְתְּ
khouchav'te
היא חוּשְּׁבָה חֻשְּׁבָה
khouchévah
אנחנו חוּשַּׁבְנוּ חֻשַּׁבְנוּ
khouchav'nou
אתם חוּשַּׁבְתֶּם חֻשַּׁבְתֶּם
khouchav'tèm
הם חוּשְּׁבוּ חֻשְּׁבוּ
khouchévou
אתן חוּשַּׁבְתֶּן חֻשַּׁבְתֶּן
khouchav'tènn
הן חוּשְּׁבוּ חֻשְּׁבוּ
khouchévou

Futur

אני אֲחוּשַּׁב אֲחֻשַּׁב
akhouchav

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁב תְּחֻשַּׁב
tékhouchav
הוא יְחוּשַּׁב יְחֻשַּׁב
yékhouchav

Fém.

את תְּחוּשְּׁבִי תְּחֻשְּׁבִי
tékhouchévi
היא תְּחוּשַּׁב תְּחֻשַּׁב
tékhouchav
אנחנו נְחוּשַּׁב נְחֻשַּׁב
nékhouchav
אתם תְּחוּשְּׁבוּ תְּחֻשְּׁבוּ
tékhouchévou
הם יְחוּשְּׁבוּ יְחֻשְּׁבוּ
yékhouchévou
אתן תְּחוּשַּׁבְנָה תְּחֻשַּׁבְנָה
tékhouchav'nah
הן תְּחוּשַּׁבְנָה תְּחֻשַּׁבְנָה
tékhouchav'nah