Conjugaison verbe חֻשַּׁק en hébreu

Flag מְחוּשָּׁק [ khouchaq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְחוּשָּׁק מְחֻשָּׁק
mékhouchaq
אנחנו/אתם/הן מְחוּשָּׁקִים מְחֻשָּׁקִים
mékhouchaqim

Fém.

אני/את/היא מְחוּשֶּׁקֶת מְחֻשֶּׁקֶת
mékhouchéqett
אנחנו/אתן/הן מְחוּשָּׁקוֹת מְחֻשָּׁקוֹת
mékhouchaqott

Passé

אני חוּשַּׁקְתִּי חֻשַּׁקְתִּי
khouchaq'ti

Masc.

אתה חוּשַּׁקְתָּ חֻשַּׁקְתָּ
khouchaq'ta
הוא חוּשַּׁק חֻשַּׁק
khouchaq

Fém.

את חוּשַּׁקְתְּ חֻשַּׁקְתְּ
khouchaq'te
היא חוּשְּׁקָה חֻשְּׁקָה
khouchéqah
אנחנו חוּשַּׁקְנוּ חֻשַּׁקְנוּ
khouchaq'nou
אתם חוּשַּׁקְתֶּם חֻשַּׁקְתֶּם
khouchaq'tèm
הם חוּשְּׁקוּ חֻשְּׁקוּ
khouchéqou
אתן חוּשַּׁקְתֶּן חֻשַּׁקְתֶּן
khouchaq'tènn
הן חוּשְּׁקוּ חֻשְּׁקוּ
khouchéqou

Futur

אני אֲחוּשַּׁק אֲחֻשַּׁק
akhouchaq

Masc.

אתה תְּחוּשַּׁק תְּחֻשַּׁק
tékhouchaq
הוא יְחוּשַּׁק יְחֻשַּׁק
yékhouchaq

Fém.

את תְּחוּשְּׁקִי תְּחֻשְּׁקִי
tékhouchéqi
היא תְּחוּשַּׁק תְּחֻשַּׁק
tékhouchaq
אנחנו נְחוּשַּׁק נְחֻשַּׁק
nékhouchaq
אתם תְּחוּשְּׁקוּ תְּחֻשְּׁקוּ
tékhouchéqou
הם יְחוּשְּׁקוּ יְחֻשְּׁקוּ
yékhouchéqou
אתן תְּחוּשַּׁקְנָה תְּחֻשַּׁקְנָה
tékhouchaq'nah
הן תְּחוּשַּׁקְנָה תְּחֻשַּׁקְנָה
tékhouchaq'nah