נִכְנָס - לְהִכָּנֵסלְהִיכָּנֵס [ léhikanès - nikh'nas ]
entrer; aller; rentrer

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
nikh'nas'ti
sg. masc. fem.
nikh'nas'nou
pl. masc. fem.
2ème
nikh'nas'ta
sg. masc.
nikh'nas'te
sg. fem.
nikh'nas'tèm
pl. masc.
nikh'nas'tènn
pl. fem.
3ème
nikh'nas
sg. masc.
nikh'n'sah
sg. fem.
nikh'n'sou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
nikh'nas
sg. masc.
nikh'nessett
sg. fem.
nikh'nassim
pl. masc.
nikh'nassott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
אִכָּנֵס אֶכָּנֵס
ekanès
sg. masc. fem.
נִכָּנֵס נִיכָּנֵס
nikanès
pl. masc. fem.
2ème
תִּכָּנֵס תִּיכָּנֵס
tikanès
sg. masc.
תִּכָּנְסִי תִּיכָּנְסִי
tikan'si
sg. fem.
תִּכָּנְסוּ תִּיכָּנְסוּ
tikan'sou
pl. masc.
תִּכָּנְסוּ תִּיכָּנְסוּ
tikan'sou
pl. fem.
3ème
יִכָּנֵס יִיכָּנֵס
yikanès
sg. masc.
תִּכָּנֵס תִּיכָּנֵס
tikanès
sg. fem.
יִכָּנְסוּ יִיכָּנְסוּ
yikan'sou
pl. masc.
יִכָּנְסוּ יִיכָּנְסוּ
yikan'sou
pl. fem.
Impératif
Impératif
הִכָּנֵס הִיכָּנֵס
hikanès
sg. masc.
הִכָּנְסִי הִיכָּנְסִי
hikan'si
sg. fem.
הִכָּנְסוּ הִיכָּנְסוּ
hikan'sou
pl. masc.
הִכָּנְסוּ הִיכָּנְסוּ
hikan'sou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לְהִכָּנֵס לְהִיכָּנֵס
léhikanès