Conjugaison verbe לְהִיפָּדוֹת (léhipadott) en hébreu

Flag לְהִפָּדוֹת לְהִיפָּדוֹת - נִפְדֶּה [ léhipadott - nif'déh ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא נִפְדֶּה
nif'déh
אנחנו/אתם/הן נִפְדִּים
nif'dim

Fém.

אני/את/היא נִפְדֵּית
nif'dèytt
אנחנו/אתן/הן נִפְדּוֹת
nif'dott

Passé

nif'diti

Masc.

nif'dita
nif'dah

Fém.

nif'ditt
nif'détah
nif'dèynou
nif'ditem
nif'dou
nif'ditenn
nif'dou

Futur

אני אֶפָּדֶה אִפָּדֶה
epadeh

Masc.

אתה תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
הוא יִיפָּדֶה יִפָּדֶה
yipadeh

Fém.

את תִּיפָּדִּי תִּפָּדִּי
tipadi
היא תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
אנחנו נִיפָּדֶה נִפָּדֶה
nipadeh
אתם תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadou
הם יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadou
אתן תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadou
הן יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadou

Impératif

Masc.

אתה הִיפָּדֵה הִפָּדֵה
hipadèh
אתם הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadou

Fém.

את הִיפָּדִי הִפָּדִי
hipadi
אתן הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadou