נִשְׁאָר - לְהִשָּׁאֵרלְהִישָּׁאֵר [ léhichaèr - nich'ar ]
rester; garder; passer

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
nich'ar'ti
sg. masc. fem.
nich'ar'nou
pl. masc. fem.
2ème
nich'ar'ta
sg. masc.
nich'ar'te
sg. fem.
nich'ar'tèm
pl. masc.
nich'ar'tènn
pl. fem.
3ème
nich'ar
sg. masc.
nich'arah
sg. fem.
nich'arou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
nich'ar
sg. masc.
nich'erett
sg. fem.
nich'arim
pl. masc.
nich'arott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
אִשָּׁאֵר אֶשָּׁאֵר
echaèr
sg. masc. fem.
נִשָּׁאֵר נִישָּׁאֵר
nichaèr
pl. masc. fem.
2ème
תִּשָּׁאֵר תִּישָּׁאֵר
tichaèr
sg. masc.
תִּשָּׁאֲרִי תִּישָּׁאֲרִי
tichaari
sg. fem.
תִּשָּׁאֲרוּ תִּישָּׁאֲרוּ
tichaarou
pl. masc.
תִּשָּׁאֲרוּ תִּישָּׁאֲרוּ
tichaarou
pl. fem.
3ème
יִשָּׁאֵר יִישָּׁאֵר
yichaèr
sg. masc.
תִּשָּׁאֵר תִּישָּׁאֵר
tichaèr
sg. fem.
יִשָּׁאֲרוּ יִישָּׁאֲרוּ
yichaarou
pl. masc.
יִשָּׁאֲרוּ יִישָּׁאֲרוּ
yichaarou
pl. fem.
Impératif
Impératif
הִשָּׁאֵר הִישָּׁאֵר
hichaèr
sg. masc.
הִשָּׁאֲרִי הִישָּׁאֲרִי
hichaari
sg. fem.
הִשָּׁאֲרוּ הִישָּׁאֲרוּ
hichaarou
pl. masc.
הִשָּׁאֲרוּ הִישָּׁאֲרוּ
hichaarou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לְהִשָּׁאֵר לְהִישָּׁאֵר
léhichaèr