Conjugaison verbe לְהִתְלַקֵּק (léhit'laqèq) en hébreu

Flag לְהִתְלַקֵּק - מִתְלַקֵּק [ léhit'laqèq - mit'laqèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַקֵּק
mit'laqèq
אנחנו/אתם/הן מִתְלַקְּקִים
mit'laqéqim

Fém.

אני/את/היא מִתְלַקֶּקֶת
mit'laqéqett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַקְּקוֹת
mit'laqéqott

Passé

hit'laqaq'ti

Masc.

hit'laqaq'ta
hit'laqèq

Fém.

hit'laqaq'te
hit'laqéqah
hit'laqaq'nou
hit'laqaq'tèm
hit'laqéqou
hit'laqaq'tènn
hit'laqéqou

Futur

et'laqèq

Masc.

tit'laqèq
yit'laqèq

Fém.

tit'laqéqi
tit'laqèq
nit'laqèq
tit'laqéqou
yit'laqéqou
tit'laqèq'nah
tit'laqèq'nah

Impératif

Masc.

hit'laqèq
hit'laqéqou

Fém.

hit'laqéqi
hit'laqèq'nah