Conjugaison verbe לְהָקֵל (léhaqèl) en hébreu

Flag לְהָקֵל - מֵקֵל [ léhaqèl - mèqèl ]
Flag soulager; faciliter; alléger

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מֵקֵל
mèqèl
אנחנו/אתם/הן מְקִלִּים
méqilim

Fém.

אני/את/היא מְקִלָּה
méqilah
אנחנו/אתן/הן מְקִלּוֹת
méqilott

Passé

אני הֲקִילּוֹתִי הֲקִלּוֹתִי
haqiloti

Masc.

אתה הֵקַלְתָּ הֲקִלּוֹתָ
hèqal'ta
הוא הֵקֵל
hèqèl

Fém.

את הֲקִילּוֹת הֲקִלּוֹת
haqilott
hèqèlah
אנחנו הֲקִילּוֹנוּ הֲקִלּוֹנוּ
haqilonou
אתם הֲקִילּוֹתֶם הֲקִלּוֹתֶם
haqilotem
hèqèlou
אתן הֲקִילּוֹתֶן הֲקִלּוֹתֶן
haqilotenn
hèqèlou

Futur

אני אָקֵל
aqèl

Masc.

אתה תָּקֵל
taqèl
הוא יָקֵל
yaqèl

Fém.

taqèli
היא תָּקֵל
taqèl
אנחנו נָקֵל
naqèl
taqèlou
yaqèlou
téqiléynah
téqiléynah

Impératif

Masc.

אתה הָקֵל
haqèl
haqèlou

Fém.

haqèli
haqiléynah