מְנַסֶּה - לְנַסּוֹת [ lénassott - ménaséh ]
essayer; faire; tenter

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
נִסִּיתִי נִיסִּיתִי
nissiti
sg. masc. fem.
נִסִּינוּ נִיסִּינוּ
nissinou
pl. masc. fem.
2ème
נִסִּיתָ נִיסִּיתָ
nissita
sg. masc.
נִסִּית נִיסִּית
nissitt
sg. fem.
נִסִּיתֶם נִיסִּיתֶם
nissitem
pl. masc.
נִסִּיתֶן נִיסִּיתֶן
nissitenn
pl. fem.
3ème
נִסָּה נִיסָּה
nissah
sg. masc.
נִסְּתָה נִיסְּתָה
nisétah
sg. fem.
נִסּוּ נִיסּוּ
nissou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
ménaséh
sg. masc.
ménassah
sg. fem.
ménassim
pl. masc.
ménassott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
anaséh
sg. masc. fem.
nénaséh
pl. masc. fem.
2ème
ténaséh
sg. masc.
ténassi
sg. fem.
ténassou
pl. masc.
ténassou
pl. fem.
3ème
yénaséh
sg. masc.
ténaséh
sg. fem.
yénassou
pl. masc.
yénassou
pl. fem.
Impératif
Impératif
nasèh
sg. masc.
nassi
sg. fem.
nassou
pl. masc.
nassou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
lénassott