Conjugaison verbe לִבְהוֹת (liv'hott) en hébreu

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹהֶה
boheh
אנחנו/אתם/הן בּוֹהִים
bohim

Fém.

אני/את/היא בּוֹהָה
bohah
אנחנו/אתן/הן בּוֹהוֹת
bohott

Passé

bahiti

Masc.

bahita
הוא בָּהָה
bahah

Fém.

bahitt
bahatah
אנחנו בָּהִינוּ
bahinou
béhitem
bahou
béhitenn
bahou

Futur

ev'heh

Masc.

tiv'heh
yiv'heh

Fém.

tiv'hi
tiv'heh
אנחנו נִבְהֶה
niv'heh
tiv'hou
yiv'hou
tiv'heynah
tiv'heynah

Impératif

Masc.

אתה בְּהֵה
béhèh
אתם בְּהוּ
béhou

Fém.

béhi
béheynah