Conjugaison verbe לִבְזוֹק (liv'zoq) en hébreu

Flag לִבְזֹק לִבְזוֹק - בּוֹזֵק [ liv'zoq - bozèq ]
Flag saupoudrer; disperser; répandre

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא בּוֹזֵק
bozèq
אנחנו/אתם/הן בּוֹזְקִים
boz'qim

Fém.

אני/את/היא בּוֹזֶקֶת
bozeqett
אנחנו/אתן/הן בּוֹזְקוֹת
boz'qott

Passé

bazaq'ti

Masc.

bazaq'ta
הוא בָּזַק
bazaq

Fém.

bazaq'te
baz'qah
bazaq'nou
bézaq'tèm
baz'qou
bézaq'tènn
baz'qou

Futur

אני אֶבְזוֹק אֶבְזֹק
ev'zoq

Masc.

אתה תִּבְזוֹק תִּבְזֹק
tiv'zoq
הוא יִבְזוֹק יִבְזֹק
yiv'zoq

Fém.

tiv'z'qi
היא תִּבְזוֹק תִּבְזֹק
tiv'zoq
אנחנו נִבְזוֹק נִבְזֹק
niv'zoq
tiv'z'qou
yiv'z'qou
אתן תִּבְזוֹקְנָה תִּבְזֹקְנָה
tiv'zoq'nah
הן תִּבְזוֹקְנָה תִּבְזֹקְנָה
tiv'zoq'nah

Impératif

Masc.

אתה בְּזוֹק בְּזֹק
bézoq
biz'qou

Fém.

biz'qi
אתן בְּזוֹקְנָה בְּזֹקְנָה
bézoq'nah

Participe passif

Masc.

bazouq
bézouqim

Fém.

bézouqah
bézouqott