Conjugaison verbe לִכְבּוֹשׁ (likh'boch) en hébreu

Flag לִכְבֹּשׁ לִכְבּוֹשׁ - כּוֹבֵשׁ [ likh'boch - kovèch ]
Flag conquérir; prendre; occuper

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא כּוֹבֵשׁ
kovèch
אנחנו/אתם/הן כּוֹבְשִׁים
kov'chim

Fém.

אני/את/היא כּוֹבֶשֶׁת
kovechètt
אנחנו/אתן/הן כּוֹבְשׁוֹת
kov'chott

Passé

kavach'ti

Masc.

kavach'ta
kavach

Fém.

kavach'te
kav'chah
kavach'nou
kévach'tèm
kav'chou
kévach'tènn
kav'chou

Futur

אני אֶכְבּוֹשׁ אֶכְבֹּשׁ
ekh'boch

Masc.

אתה תִּכְבּוֹשׁ תִּכְבֹּשׁ
tikh'boch
הוא יִכְבּוֹשׁ יִכְבֹּשׁ
yikh'boch

Fém.

tikh'béchi
היא תִּכְבּוֹשׁ תִּכְבֹּשׁ
tikh'boch
אנחנו נִכְבּוֹשׁ נִכְבֹּשׁ
nikh'boch
tikh'béchou
yikh'béchou
אתן תִּכְבְּשׁוּ תִּכְבֹּשְׁנָה
tikh'béchou
הן יִכְבְּשׁוּ תִּכְבֹּשְׁנָה
yikh'béchou

Impératif

Masc.

אתה כְּבוֹשׁ כְּבֹשׁ
kévoch
kiv'chou

Fém.

kiv'chi
אתן כִּבְשׁוּ כְּבֹשְׁנָה
kiv'chou

Participe passif

Masc.

kavouch
kévouchim

Fém.

kévouchah
kévouchott