לוֹמֵד - לִלְמֹדלִלְמוֹד [ lil'mod - lomèd ]
apprendre; étudier; réviser

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
lamad'ti
sg. masc. fem.
lamad'nou
pl. masc. fem.
2ème
lamad'ta
sg. masc.
lamad'te
sg. fem.
lémad'tèm
pl. masc.
lémad'tènn
pl. fem.
3ème
lamad
sg. masc.
lam'dah
sg. fem.
lam'dou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
lomèd
sg. masc.
lomedett
sg. fem.
lom'dim
pl. masc.
lom'dott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
el'mad
sg. masc. fem.
nil'mad
pl. masc. fem.
2ème
til'mad
sg. masc.
til'm'di
sg. fem.
til'm'dou
pl. masc.
til'm'dou
pl. fem.
3ème
yil'mad
sg. masc.
til'mad
sg. fem.
yil'm'dou
pl. masc.
yil'm'dou
pl. fem.
Impératif
Impératif
lémad
sg. masc.
lim'di
sg. fem.
lim'dou
pl. masc.
lim'dou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
lamoud
sg. masc.
lémoudah
sg. fem.
lémoudim
pl. masc.
lémoudott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לִלְמֹד לִלְמוֹד
lil'mod