Conjugaison verbe לִנְאוֹק (lin'oq) en hébreu

Flag לִנְאֹק לִנְאוֹק - נוֹאֵק [ lin'oq - noèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹאֵק
noèq
אנחנו/אתם/הן נוֹאְקִים
no'qim

Fém.

אני/את/היא נוֹאֶקֶת
noeqett
אנחנו/אתן/הן נוֹאְקוֹת
no'qott

Passé

naaq'ti

Masc.

naaq'ta
הוא נָאַק
naaq

Fém.

naaq'te
na'qah
אנחנו נָאַקְנוּ
naaq'nou
néaq'tèm
na'qou
néaq'tènn
na'qou

Futur

אני אֶנְאוֹק אֶנְאֹק
en'oq

Masc.

אתה תִּנְאוֹק תִּנְאֹק
tin'oq
הוא יִנְאוֹק יִנְאֹק
yin'oq

Fém.

tin'qi
היא תִּנְאוֹק תִּנְאֹק
tin'oq
אנחנו נִנְאוֹק נִנְאֹק
nin'oq
tin'qou
yin'qou
אתן תִּנְאְקוּ תִּנְאֹקְנָה
tin'qou
הן תִּנְאוֹקְנָה תִּנְאֹקְנָה
tin'oq'nah

Impératif

Masc.

אתה נְאוֹק נְאֹק
néoq
ni'qou

Fém.

ni'qi
אתן נְאוֹקְנָה נְאֹקְנָה
néoq'nah

Participe passif

Masc.

אתה נָאוּק
naouq
néouqim

Fém.

néouqah
néouqott