נוֹסֵעַ - לִנְסֹעַלִנְסוֹעַ [ lin'so'a - nosè'a ]
aller; partir; voyager

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
nassa'ti
sg. masc. fem.
nassa'nou
pl. masc. fem.
2ème
nassa'ta
sg. masc.
nassa'te
sg. fem.
néssa'tèm
pl. masc.
néssa'tènn
pl. fem.
3ème
nassa'
sg. masc.
nas'ah
sg. fem.
nas'ou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
nosè'a
sg. masc.
nossa'att
sg. fem.
nos'im
pl. masc.
nos'ott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
essa'
sg. masc. fem.
נִסַּע נִיסַּע
nissa'
pl. masc. fem.
2ème
תִּסַּע תִּיסַּע
tissa'
sg. masc.
תִּסְּעִי תִּיסְּעִי
tisé'i
sg. fem.
תִּסְּעוּ תִּיסְּעוּ
tisé'ou
pl. masc.
תִּסְּעוּ תִּיסְּעוּ
tisé'ou
pl. fem.
3ème
יִסַּע יִיסַּע
yissa'
sg. masc.
תִּסַּע תִּיסַּע
tissa'
sg. fem.
יִסְּעוּ יִיסְּעוּ
yisé'ou
pl. masc.
יִסְּעוּ יִיסְּעוּ
yisé'ou
pl. fem.
Impératif
Impératif
sa'
sg. masc.
sé'i
sg. fem.
sé'ou
pl. masc.
sé'ou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לִנְסֹעַ לִנְסוֹעַ
lin'so'a