Conjugaison verbe לִנְקוֹף (lin'qof) en hébreu

Flag לִנְקֹף לִנְקוֹף - נוֹקֵף [ lin'qof - noqèf ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא נוֹקֵף
noqèf
אנחנו/אתם/הן נוֹקְפִים
noq'fim

Fém.

אני/את/היא נוֹקֶפֶת
noqefett
אנחנו/אתן/הן נוֹקְפוֹת
noq'fott

Passé

naqaf'ti

Masc.

naqaf'ta
הוא נָקַף
naqaf

Fém.

naqaf'te
naq'fah
אנחנו נָקַפְנוּ
naqaf'nou
néqaf'tèm
naq'fou
néqaf'tènn
naq'fou

Futur

אני אֶנְקוֹף אֶנְקֹף
en'qof

Masc.

אתה תִּנְקוֹף תִּנְקֹף
tin'qof
הוא יִנְקוֹף יִנְקֹף
yin'qof

Fém.

tin'q'fi
היא תִּנְקוֹף תִּנְקֹף
tin'qof
אנחנו נִנְקוֹף נִנְקֹף
nin'qof
tin'q'fou
yin'q'fou
אתן תִּנְקוֹפְנָה תִּנְקֹפְנָה
tin'qof'nah
הן תִּנְקוֹפְנָה תִּנְקֹפְנָה
tin'qof'nah

Impératif

Masc.

אתה נְקוֹף נְקֹף
néqof
niq'fou

Fém.

niq'fi
אתן נְקוֹפְנָה נְקֹפְנָה
néqof'nah

Participe passif

Masc.

אתה נָקוּף
naqouf
néqoufim

Fém.

néqoufah
néqoufott