Conjugaison verbe לִפְקוֹק (lif'qoq) en hébreu

Flag לִפְקֹק לִפְקוֹק - פּוֹקֵק [ lif'qoq - poqèq ]
Flag obturer; boucher; fermer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא פּוֹקֵק
poqèq
אנחנו/אתם/הן פּוֹקְקִים
poq'qim

Fém.

אני/את/היא פּוֹקֶקֶת
poqeqett
אנחנו/אתן/הן פּוֹקְקוֹת
poq'qott

Passé

paqaq'ti

Masc.

paqaq'ta
הוא פָּקַק
paqaq

Fém.

paqaq'te
paq'qah
paqaq'nou
péqaq'tèm
paq'qou
péqaq'tènn
paq'qou

Futur

אני אֶפְקוֹק אֶפְקֹק
ef'qoq

Masc.

אתה תִּפְקוֹק תִּפְקֹק
tif'qoq
הוא יִפְקוֹק יִפְקֹק
yif'qoq

Fém.

tif'q'qi
היא תִּפְקוֹק תִּפְקֹק
tif'qoq
אנחנו נִפְקוֹק נִפְקֹק
nif'qoq
tif'q'qou
yif'q'qou
אתן תִּפְקוֹקְנָה תִּפְקֹקְנָה
tif'qoq'nah
הן תִּפְקוֹקְנָה תִּפְקֹקְנָה
tif'qoq'nah

Impératif

Masc.

אתה פְּקוֹק פְּקֹק
péqoq
piq'qou

Fém.

piq'qi
אתן פְּקוֹקְנָה פְּקֹקְנָה
péqoq'nah

Participe passif

Masc.

paqouq
péqouqim

Fém.

péqouqah
péqouqott