Conjugaison verbe לִפְרוֹק (lif'roq) en hébreu

Flag לִפְרֹק לִפְרוֹק - פּוֹרֵק [ lif'roq - porèq ]
Flag décharger; déballer; défaire

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא פּוֹרֵק
porèq
אנחנו/אתם/הן פּוֹרְקִים
por'qim

Fém.

אני/את/היא פּוֹרֶקֶת
poreqett
אנחנו/אתן/הן פּוֹרְקוֹת
por'qott

Passé

paraq'ti

Masc.

paraq'ta
הוא פָּרַק
paraq

Fém.

paraq'te
par'qah
paraq'nou
péraq'tèm
par'qou
péraq'tènn
par'qou

Futur

אני אֶפְרוֹק אֶפְרֹק
ef'roq

Masc.

אתה תִּפְרוֹק תִּפְרֹק
tif'roq
הוא יִפְרוֹק יִפְרֹק
yif'roq

Fém.

tif'r'qi
היא תִּפְרוֹק תִּפְרֹק
tif'roq
אנחנו נִפְרוֹק נִפְרֹק
nif'roq
tif'r'qou
yif'r'qou
אתן תִּפְרוֹקְנָה תִּפְרֹקְנָה
tif'roq'nah
הן יִפְרְקוּ תִּפְרֹקְנָה
yif'r'qou

Impératif

Masc.

אתה פְּרוֹק פְּרֹק
péroq
pir'qou

Fém.

pir'qi
אתן פִּרְקוּ פְּרֹקְנָה
pir'qou

Participe passif

Masc.

parouq
pérouqim

Fém.

pérouqah
pérouqott