Conjugaison verbe לִקְבּוֹל (liq'bol) en hébreu

Flag לִקְבֹּל לִקְבּוֹל - קוֹבֵל [ liq'bol - qovèl ]
Flag se plaindre; porter plainte

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹבֵל
qovèl
אנחנו/אתם/הן קוֹבְלִים
qov'lim

Fém.

אני/את/היא קוֹבֶלֶת
qovelett
אנחנו/אתן/הן קוֹבְלוֹת
qov'lott

Passé

qaval'ti

Masc.

qaval'ta
הוא קָבַל
qaval

Fém.

qaval'te
qav'lah
אנחנו קָבַלְנוּ
qaval'nou
qéval'tèm
qav'lou
qéval'tènn
qav'lou

Futur

אני אֶקְבּוֹל אֶקְבֹּל
eq'bol

Masc.

אתה תִּקְבּוֹל תִּקְבֹּל
tiq'bol
הוא יִקְבּוֹל יִקְבֹּל
yiq'bol

Fém.

tiq'béli
היא תִּקְבּוֹל תִּקְבֹּל
tiq'bol
אנחנו נִקְבּוֹל נִקְבֹּל
niq'bol
tiq'bélou
yiq'bélou
אתן תִּקְבּוֹלְנָה תִּקְבֹּלְנָה
tiq'bol'nah
הן תִּקְבּוֹלְנָה תִּקְבֹּלְנָה
tiq'bol'nah

Impératif

Masc.

אתה קְבוֹל קְבֹל
qévol
qiv'lou

Fém.

qiv'li
אתן קְבוֹלְנָה קְבֹלְנָה
qévol'nah

Participe passif

Masc.

אתה קָבוּל
qavoul
qévoulim

Fém.

qévoulah
qévoulott