Conjugaison verbe לִקְדּוֹם (liq'dom) en hébreu

Flag לִקְדֹּם לִקְדּוֹם - קוֹדֵם [ liq'dom - qodèm ]
Flag précéder; devancer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹדֵם
qodèm
אנחנו/אתם/הן קוֹדְמִים
qod'mim

Fém.

אני/את/היא קוֹדֶמֶת
qodemett
אנחנו/אתן/הן קוֹדְמוֹת
qod'mott

Passé

qadam'ti

Masc.

qadam'ta
הוא קָדַם
qadam

Fém.

qadam'te
qad'mah
אנחנו קָדַמְנוּ
qadam'nou
qédam'tèm
qad'mou
qédam'tènn
qad'mou

Futur

אני אֶקְדּוֹם אֶקְדֹּם
eq'dom

Masc.

אתה תִּקְדּוֹם תִּקְדֹּם
tiq'dom
הוא יִקְדּוֹם יִקְדֹּם
yiq'dom

Fém.

tiq'démi
היא תִּקְדּוֹם תִּקְדֹּם
tiq'dom
אנחנו נִקְדּוֹם נִקְדֹּם
niq'dom
tiq'démou
yiq'démou
אתן תִּקְדְּמוּ תִּקְדֹּמְנָה
tiq'démou
הן תִּקְדּוֹמְנָה תִּקְדֹּמְנָה
tiq'dom'nah

Impératif

Masc.

אתה קְדוֹם קְדֹם
qédom
qid'mou

Fém.

qid'mi
אתן קְדוֹמְנָה קְדֹמְנָה
qédom'nah

Participe passif

Masc.

אתה קָדוּם
qadoum
qédoumim

Fém.

qédoumah
qédoumott