Conjugaison verbe לִקְטוֹם (liq'tom) en hébreu

Flag לִקְטֹם לִקְטוֹם - קוֹטֵם [ liq'tom - qotèm ]
Flag écimer; tailler; étêter

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹטֵם
qotèm
אנחנו/אתם/הן קוֹטְמִים
qot'mim

Fém.

אני/את/היא קוֹטֶמֶת
qotemett
אנחנו/אתן/הן קוֹטְמוֹת
qot'mott

Passé

qatam'ti

Masc.

qatam'ta
הוא קָטַם
qatam

Fém.

qatam'te
qat'mah
אנחנו קָטַמְנוּ
qatam'nou
qétam'tèm
qat'mou
qétam'tènn
qat'mou

Futur

אני אֶקְטוֹם אֶקְטֹם
eq'tom

Masc.

אתה תִּקְטוֹם תִּקְטֹם
tiq'tom
הוא יִקְטוֹם יִקְטֹם
yiq'tom

Fém.

tiq't'mi
היא תִּקְטוֹם תִּקְטֹם
tiq'tom
אנחנו נִקְטוֹם נִקְטֹם
niq'tom
tiq't'mou
yiq't'mou
אתן תִּקְטְמוּ תִּקְטֹמְנָה
tiq't'mou
הן יִקְטְמוּ תִּקְטֹמְנָה
yiq't'mou

Impératif

Masc.

אתה קְטוֹם קְטֹם
qétom
qit'mou

Fém.

qit'mi
אתן קִטְמוּ קְטֹמְנָה
qit'mou

Participe passif

Masc.

אתה קָטוּם
qatoum
qétoumim

Fém.

qétoumah
qétoumott