Conjugaison verbe לִקְנוֹס (liq'nos) en hébreu

Flag לִקְנֹס לִקְנוֹס - קוֹנֵס [ liq'nos - qonès ]
Flag condamner à une amende; verbaliser

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹנֵס
qonès
אנחנו/אתם/הן קוֹנְסִים
qon'sim

Fém.

אני/את/היא קוֹנֶסֶת
qonessett
אנחנו/אתן/הן קוֹנְסוֹת
qon'sott

Passé

qanas'ti

Masc.

qanas'ta
הוא קָנַס
qanas

Fém.

qanas'te
qan'sah
אנחנו קָנַסְנוּ
qanas'nou
qénas'tèm
qan'sou
qénas'tènn
qan'sou

Futur

אני אֶקְנוֹס אֶקְנֹס
eq'nos

Masc.

אתה תִּקְנוֹס תִּקְנֹס
tiq'nos
הוא יִקְנוֹס יִקְנֹס
yiq'nos

Fém.

tiq'n'si
היא תִּקְנוֹס תִּקְנֹס
tiq'nos
אנחנו נִקְנוֹס נִקְנֹס
niq'nos
tiq'n'sou
yiq'n'sou
אתן תִּקְנְסוּ תִּקְנֹסְנָה
tiq'n'sou
הן יִקְנְסוּ תִּקְנֹסְנָה
yiq'n'sou

Impératif

Masc.

אתה קְנוֹס קְנֹס
qénos
qin'sou

Fém.

qin'si
אתן קְנוֹסְנָה קְנֹסְנָה
qénos'nah

Participe passif

Masc.

אתה קָנוּס
qanous
qénoussim

Fém.

qénoussah
qénoussott