קוֹנֶה - לִקְנוֹת [ liq'nott - qoneh ]
acheter; offrir; payer

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
qaniti
sg. masc. fem.
qaninou
pl. masc. fem.
2ème
qanita
sg. masc.
qanitt
sg. fem.
qénitem
pl. masc.
qénitenn
pl. fem.
3ème
qanah
sg. masc.
qan'tah
sg. fem.
qanou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
qoneh
sg. masc.
qonah
sg. fem.
qonim
pl. masc.
qonott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
eq'neh
sg. masc. fem.
niq'neh
pl. masc. fem.
2ème
tiq'neh
sg. masc.
tiq'ni
sg. fem.
tiq'nou
pl. masc.
tiq'nou
pl. fem.
3ème
yiq'neh
sg. masc.
tiq'neh
sg. fem.
yiq'nou
pl. masc.
yiq'nou
pl. fem.
Impératif
Impératif
qénèh
sg. masc.
qéni
sg. fem.
qénou
pl. masc.
qénou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
qanouy
sg. masc.
qénouyah
sg. fem.
qénouyim
pl. masc.
qénouyott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
liq'nott