Conjugaison verbe לִקְסוֹם (liq'som) en hébreu

Flag לִקְסֹם לִקְסוֹם - קוֹסֵם [ liq'som - qosèm ]
Flag charmer; fasciner; enchanter

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא קוֹסֵם
qosèm
אנחנו/אתם/הן קוֹסְמִים
qos'mim

Fém.

אני/את/היא קוֹסֶמֶת
qossemett
אנחנו/אתן/הן קוֹסְמוֹת
qos'mott

Passé

qassam'ti

Masc.

qassam'ta
הוא קָסַם
qassam

Fém.

qassam'te
qas'mah
אנחנו קָסַמְנוּ
qassam'nou
qéssam'tèm
qas'mou
qéssam'tènn
qas'mou

Futur

אני אֶקְסוֹם אֶקְסֹם
eq'som

Masc.

אתה תִּקְסוֹם תִּקְסֹם
tiq'som
הוא יִקְסוֹם יִקְסֹם
yiq'som

Fém.

tiq's'mi
היא תִּקְסוֹם תִּקְסֹם
tiq'som
אנחנו נִקְסוֹם נִקְסֹם
niq'som
tiq's'mou
yiq's'mou
אתן תִּקְסְמוּ תִּקְסֹמְנָה
tiq's'mou
הן תִּקְסוֹמְנָה תִּקְסֹמְנָה
tiq'som'nah

Impératif

Masc.

אתה קְסוֹם קְסֹם
qéssom
qis'mou

Fém.

qis'mi
אתן קִסְמוּ קְסֹמְנָה
qis'mou

Participe passif

Masc.

אתה קָסוּם
qassoum
qéssoumim

Fém.

qéssoumah
qéssoumott