Conjugaison verbe לִשְׁבּוֹק (lich'boq) en hébreu

Flag לִשְׁבֹּק לִשְׁבּוֹק - שׁוֹבֵק [ lich'boq - chovèq ]
Flag partir; s'en aller; quitter

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹבֵק
chovèq
אנחנו/אתם/הן שׁוֹבְקִים
chov'qim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹבֶקֶת
choveqett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹבְקוֹת
chov'qott

Passé

chavaq'ti

Masc.

chavaq'ta
הוא שָׁבַק
chavaq

Fém.

chavaq'te
chav'qah
chavaq'nou
chévaq'tèm
chav'qou
chévaq'tènn
chav'qou

Futur

אני אֶשְׁבּוֹק אֶשְׁבֹּק
ech'boq

Masc.

אתה תִּשְׁבּוֹק תִּשְׁבֹּק
tich'boq
הוא יִשְׁבּוֹק יִשְׁבֹּק
yich'boq

Fém.

tich'béqi
היא תִּשְׁבּוֹק תִּשְׁבֹּק
tich'boq
אנחנו נִשְׁבּוֹק נִשְׁבֹּק
nich'boq
tich'béqou
yich'béqou
אתן תִּשְׁבּוֹקְנָה תִּשְׁבֹּקְנָה
tich'boq'nah
הן תִּשְׁבּוֹקְנָה תִּשְׁבֹּקְנָה
tich'boq'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁבוֹק שְׁבֹק
chévoq
chiv'qou

Fém.

chiv'qi
אתן שְׁבוֹקְנָה שְׁבֹקְנָה
chévoq'nah

Participe passif

Masc.

chavouq
chévouqim

Fém.

chévouqah
chévouqott