Conjugaison verbe לִשְׁלוֹק (lich'loq) en hébreu

Flag לִשְׁלֹק לִשְׁלוֹק - שׁוֹלֵק [ lich'loq - cholèq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹלֵק
cholèq
אנחנו/אתם/הן שׁוֹלְקִים
chol'qim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹלֶקֶת
choleqett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹלְקוֹת
chol'qott

Passé

chalaq'ti

Masc.

chalaq'ta
הוא שָׁלַק
chalaq

Fém.

chalaq'te
chal'qah
chalaq'nou
chélaq'tèm
chal'qou
chélaq'tènn
chal'qou

Futur

אני אֶשְׁלוֹק אֶשְׁלֹק
ech'loq

Masc.

אתה תִּשְׁלוֹק תִּשְׁלֹק
tich'loq
הוא יִשְׁלוֹק יִשְׁלֹק
yich'loq

Fém.

tich'l'qi
היא תִּשְׁלוֹק תִּשְׁלֹק
tich'loq
אנחנו נִשְׁלוֹק נִשְׁלֹק
nich'loq
tich'l'qou
yich'l'qou
אתן תִּשְׁלוֹקְנָה תִּשְׁלֹקְנָה
tich'loq'nah
הן יִשְׁלְקוּ תִּשְׁלֹקְנָה
yich'l'qou

Impératif

Masc.

אתה שְׁלוֹק שְׁלֹק
chéloq
chil'qou

Fém.

chil'qi
אתן שְׁלוֹקְנָה שְׁלֹקְנָה
chéloq'nah

Participe passif

Masc.

chalouq
chélouqim

Fém.

chélouqah
chélouqott