Conjugaison verbe לִשְׁפּוֹט (lich'pott) en hébreu

Flag לִשְׁפֹּט לִשְׁפּוֹט - שׁוֹפֵט [ lich'pott - chofètt ]
Flag faire droit; juger; arbitrer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹפֵט
chofètt
אנחנו/אתם/הן שׁוֹפְטִים
chof'tim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹפֶטֶת
chofetett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹפְטוֹת
chof'tott

Passé

chafat'ti

Masc.

chafat'ta
הוא שָׁפַט
chafatt

Fém.

chafat'te
chaf'tah
chafat'nou
chéfat'tèm
chaf'tou
chéfat'tènn
chaf'tou

Futur

אני אֶשְׁפּוֹט אֶשְׁפֹּט
ech'pott

Masc.

אתה תִּשְׁפּוֹט תִּשְׁפֹּט
tich'pott
הוא יִשְׁפּוֹט יִשְׁפֹּט
yich'pott

Fém.

tich'péti
היא תִּשְׁפּוֹט תִּשְׁפֹּט
tich'pott
אנחנו נִשְׁפּוֹט נִשְׁפֹּט
nich'pott
tich'pétou
yich'pétou
אתן תִּשְׁפּוֹטְנָה תִּשְׁפֹּטְנָה
tich'pot'nah
הן תִּשְׁפּוֹטְנָה תִּשְׁפֹּטְנָה
tich'pot'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁפוֹט שְׁפֹט
chéfott
chif'tou

Fém.

chif'ti
אתן שְׁפוֹטְנָה שְׁפֹטְנָה
chéfot'nah

Participe passif

Masc.

chafoutt
chéfoutim

Fém.

chéfoutah
chéfoutott