Conjugaison verbe לִשְׁקוֹד (lich'qod) en hébreu

Flag לִשְׁקֹד לִשְׁקוֹד - שׁוֹקֵד [ lich'qod - choqèd ]
Flag être assidu; s'appliquer; s'employer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹקֵד
choqèd
אנחנו/אתם/הן שׁוֹקְדִים
choq'dim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹקֶדֶת
choqedett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹקְדוֹת
choq'dott

Passé

chaqad'ti

Masc.

chaqad'ta
הוא שָׁקַד
chaqad

Fém.

chaqad'te
chaq'dah
chaqad'nou
chéqad'tèm
chaq'dou
chéqad'tènn
chaq'dou

Futur

אני אֶשְׁקוֹד אֶשְׁקֹד
ech'qod

Masc.

אתה תִּשְׁקוֹד תִּשְׁקֹד
tich'qod
הוא יִשְׁקוֹד יִשְׁקֹד
yich'qod

Fém.

tich'q'di
היא תִּשְׁקוֹד תִּשְׁקֹד
tich'qod
אנחנו נִשְׁקוֹד נִשְׁקֹד
nich'qod
tich'q'dou
yich'q'dou
אתן תִּשְׁקוֹדְנָה תִּשְׁקֹדְנָה
tich'qod'nah
הן תִּשְׁקוֹדְנָה תִּשְׁקֹדְנָה
tich'qod'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁקוֹד שְׁקֹד
chéqod
chiq'dou

Fém.

chiq'di
אתן שְׁקוֹדְנָה שְׁקֹדְנָה
chéqod'nah

Participe passif

Masc.

chaqoud
chéqoudim

Fém.

chéqoudah
chéqoudott