Conjugaison verbe לִשְׁקוֹק (lich'qoq) en hébreu

Flag לִשְׁקֹק לִשְׁקוֹק - שׁוֹקֵק [ lich'qoq - choqèq ]
Flag grouiller; fourmiller

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹקֵק
choqèq
אנחנו/אתם/הן שׁוֹקְקִים
choq'qim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹקֶקֶת
choqeqett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹקְקוֹת
choq'qott

Passé

chaqaq'ti

Masc.

chaqaq'ta
הוא שָׁקַק
chaqaq

Fém.

chaqaq'te
chaq'qah
chaqaq'nou
chéqaq'tèm
chaq'qou
chéqaq'tènn
chaq'qou

Futur

אני אֶשְׁקוֹק אֶשְׁקֹק
ech'qoq

Masc.

אתה תִּשְׁקוֹק תִּשְׁקֹק
tich'qoq
הוא יִשְׁקוֹק יִשְׁקֹק
yich'qoq

Fém.

tich'q'qi
היא תִּשְׁקוֹק תִּשְׁקֹק
tich'qoq
אנחנו נִשְׁקוֹק נִשְׁקֹק
nich'qoq
tich'q'qou
yich'q'qou
אתן תִּשְׁקוֹקְנָה תִּשְׁקֹקְנָה
tich'qoq'nah
הן יִשְׁקְקוּ תִּשְׁקֹקְנָה
yich'q'qou

Impératif

Masc.

אתה שְׁקוֹק שְׁקֹק
chéqoq
chiq'qou

Fém.

chiq'qi
אתן שִׁקְקוּ שְׁקֹקְנָה
chiq'qou

Participe passif

Masc.

chaqouq
chéqouqim

Fém.

chéqouqah
chéqouqott