Conjugaison verbe לִשְׁרוֹץ (lich'rots) en hébreu

Flag לִשְׁרֹץ לִשְׁרוֹץ - שׁוֹרֵץ [ lich'rots - chorèts ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא שׁוֹרֵץ
chorèts
אנחנו/אתם/הן שׁוֹרְצִים
chor'tsim

Fém.

אני/את/היא שׁוֹרֶצֶת
choretsett
אנחנו/אתן/הן שׁוֹרְצוֹת
chor'tsott

Passé

charats'ti

Masc.

charats'ta
הוא שָׁרַץ
charats

Fém.

charats'te
char'tsah
charats'nou
chérats'tèm
char'tsou
chérats'tènn
char'tsou

Futur

אני אֶשְׁרוֹץ אֶשְׁרֹץ
ech'rots

Masc.

אתה תִּשְׁרוֹץ תִּשְׁרֹץ
tich'rots
הוא יִשְׁרוֹץ יִשְׁרֹץ
yich'rots

Fém.

tich'r'tsi
היא תִּשְׁרוֹץ תִּשְׁרֹץ
tich'rots
אנחנו נִשְׁרוֹץ נִשְׁרֹץ
nich'rots
tich'r'tsou
yich'r'tsou
אתן תִּשְׁרוֹצְנָה תִּשְׁרֹצְנָה
tich'rots'nah
הן תִּשְׁרוֹצְנָה תִּשְׁרֹצְנָה
tich'rots'nah

Impératif

Masc.

אתה שְׁרוֹץ שְׁרֹץ
chérots
chir'tsou

Fém.

chir'tsi
אתן שְׁרוֹצְנָה שְׁרֹצְנָה
chérots'nah

Participe passif

Masc.

charouts
chéroutsim

Fém.

chéroutsah
chéroutsott