Conjugaison verbe לִתְרוֹם (lit'rom) en hébreu

Flag לִתְרֹם לִתְרוֹם - תּוֹרֵם [ lit'rom - torèm ]
Flag donner; contribuer; participer

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא תּוֹרֵם
torèm
אנחנו/אתם/הן תּוֹרְמִים
tor'mim

Fém.

אני/את/היא תּוֹרֶמֶת
toremett
אנחנו/אתן/הן תּוֹרְמוֹת
tor'mott

Passé

taram'ti

Masc.

taram'ta
הוא תָּרַם
taram

Fém.

taram'te
tar'mah
taram'nou
téram'tèm
tar'mou
téram'tènn
tar'mou

Futur

אני אֶתְרוֹם אֶתְרֹם
et'rom

Masc.

אתה תִּתְרוֹם תִּתְרֹם
tit'rom
הוא יִתְרוֹם יִתְרֹם
yit'rom

Fém.

tit'r'mi
היא תִּתְרוֹם תִּתְרֹם
tit'rom
אנחנו נִתְרוֹם נִתְרֹם
nit'rom
tit'r'mou
yit'r'mou
אתן תִּתְרוֹמְנָה תִּתְרֹמְנָה
tit'rom'nah
הן יִתְרְמוּ תִּתְרֹמְנָה
yit'r'mou

Impératif

Masc.

אתה תְּרוֹם תְּרֹם
térom
tir'mou

Fém.

tir'mi
אתן תִּרְמוּ תְּרֹמְנָה
tir'mou

Participe passif

Masc.

taroum
téroumim

Fém.

téroumah
téroumott