אוֹכֵל - לֶאֱכֹללֶאֱכוֹל [ leékhol - okhèl ]
manger; dîner; prendre

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
akhal'ti
sg. masc. fem.
akhal'nou
pl. masc. fem.
2ème
akhal'ta
sg. masc.
akhal'te
sg. fem.
akhal'tèm
pl. masc.
akhal'tènn
pl. fem.
3ème
akhal
sg. masc.
akh'lah
sg. fem.
akh'lou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
okhèl
sg. masc.
okhelett
sg. fem.
okh'lim
pl. masc.
okh'lott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
אֹכַל אוֹכַל
okhal
sg. masc. fem.
nokhal
pl. masc. fem.
2ème
tokhal
sg. masc.
tokh'li
sg. fem.
tokh'lou
pl. masc.
tokh'lou
pl. fem.
3ème
yokhal
sg. masc.
tokhal
sg. fem.
yokh'lou
pl. masc.
yokh'lou
pl. fem.
Impératif
Impératif
אֱכֹל אֱכוֹל
ékhol
sg. masc.
ikh'li
sg. fem.
ikh'lou
pl. masc.
אֱכֹלְנָה אִכְלוּ
ikh'lou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
akhoul
sg. masc.
akhoulah
sg. fem.
akhoulim
pl. masc.
akhoulott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לֶאֱכֹל לֶאֱכוֹל
leékhol