אוֹסֵף - לֶאֱסֹףלֶאֱסוֹף [ leéssof - osèf ]
chercher; récupérer; prendre

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
assaf'ti
sg. masc. fem.
assaf'nou
pl. masc. fem.
2ème
assaf'ta
sg. masc.
assaf'te
sg. fem.
assaf'tèm
pl. masc.
assaf'tènn
pl. fem.
3ème
assaf
sg. masc.
as'fah
sg. fem.
as'fou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
osèf
sg. masc.
ossefett
sg. fem.
os'fim
pl. masc.
os'fott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
אֶאֱסֹף אֶאֱסוֹף
eéssof
sg. masc. fem.
נֶאֱסֹף נֶאֱסוֹף
neéssof
pl. masc. fem.
2ème
תֶּאֱסֹף תֶּאֱסוֹף
tééssof
sg. masc.
taas'fi
sg. fem.
taas'fou
pl. masc.
תֶּאֱסֹפְנָה תַּאַסְפוּ
taas'fou
pl. fem.
3ème
יֶאֱסֹף יֶאֱסוֹף
yeéssof
sg. masc.
תֶּאֱסֹף תֶּאֱסוֹף
tééssof
sg. fem.
yaas'fou
pl. masc.
תֶּאֱסֹפְנָה יַאַסְפוּ
yaas'fou
pl. fem.
Impératif
Impératif
אֱסֹף אֱסוֹף
éssof
sg. masc.
is'fi
sg. fem.
is'fou
pl. masc.
אֱסֹפְנָה אִסְפוּ
is'fou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
assouf
sg. masc.
assoufah
sg. fem.
assoufim
pl. masc.
assoufott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
לֶאֱסֹף לֶאֱסוֹף
leéssof