עוֹלֶה - לַעֲלוֹת [ la'alott - 'oleh ]
monter; aller; prendre

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
'aliti
sg. masc. fem.
'alinou
pl. masc. fem.
2ème
'alita
sg. masc.
'alitt
sg. fem.
'alitem
pl. masc.
'alitenn
pl. fem.
3ème
'alah
sg. masc.
'al'tah
sg. fem.
'alou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
'oleh
sg. masc.
'olah
sg. fem.
'olim
pl. masc.
'olott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
e'éleh
sg. masc. fem.
na'aleh
pl. masc. fem.
2ème
ta'aleh
sg. masc.
ta'ali
sg. fem.
ta'alou
pl. masc.
ta'alou
pl. fem.
3ème
ya'aleh
sg. masc.
ta'aleh
sg. fem.
ya'alou
pl. masc.
ya'alou
pl. fem.
Impératif
Impératif
'alèh
sg. masc.
'ali
sg. fem.
'alou
pl. masc.
'alou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
la'alott