גָּר - לָגוּר [ lagour - gar ]
vivre; habiter; rester

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
gar'ti
sg. masc. fem.
gar'nou
pl. masc. fem.
2ème
gar'ta
sg. masc.
gar'te
sg. fem.
gar'tèm
pl. masc.
gar'tènn
pl. fem.
3ème
gar
sg. masc.
garah
sg. fem.
garou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
gar
sg. masc.
garah
sg. fem.
garim
pl. masc.
garott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
agour
sg. masc. fem.
nagour
pl. masc. fem.
2ème
tagour
sg. masc.
tagouri
sg. fem.
tagourou
pl. masc.
תָּגֹרְנָה תָּגוּרוּ
tagourou
pl. fem.
3ème
yagour
sg. masc.
tagour
sg. fem.
yagourou
pl. masc.
תָּגוֹרְנָה יָגוּרוּ
yagourou
pl. fem.
Impératif
Impératif
gour
sg. masc.
gouri
sg. fem.
gourou
pl. masc.
גֹּרְנָה גּוּרוּ
gourou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
lagour