הוֹלֵךְ - לָלֶכֶת [ lalekhett - holèkhe ]
aller; partir; marcher

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
halakh'ti
sg. masc. fem.
halakh'nou
pl. masc. fem.
2ème
halakh'ta
sg. masc.
halakh'te
sg. fem.
hélakh'tèm
pl. masc.
hélakh'tènn
pl. fem.
3ème
halakhe
sg. masc.
hal'khah
sg. fem.
hal'khou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
holèkhe
sg. masc.
holekhett
sg. fem.
hol'khim
pl. masc.
hol'khott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
èlèkhe
sg. masc. fem.
nèlèkhe
pl. masc. fem.
2ème
tèlèkhe
sg. masc.
tèlékhi
sg. fem.
tèlékhou
pl. masc.
tèlékhou
pl. fem.
3ème
yèlèkhe
sg. masc.
tèlèkhe
sg. fem.
yèlékhou
pl. masc.
yèlékhou
pl. fem.
Impératif
Impératif
lèkhe
sg. masc.
lékhi
sg. fem.
lékhou
pl. masc.
lékhou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
lalekhett