נָח - לָנוּחַ [ lanouakh - nakh ]
se reposer; allonger

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
nakh'ti
sg. masc. fem.
nakh'nou
pl. masc. fem.
2ème
nakh'ta
sg. masc.
nakh'te
sg. fem.
nakh'tèm
pl. masc.
nakh'tènn
pl. fem.
3ème
nakh
sg. masc.
nakhah
sg. fem.
nakhou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
nakh
sg. masc.
nakhah
sg. fem.
nakhim
pl. masc.
nakhott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
anouakh
sg. masc. fem.
nanouakh
pl. masc. fem.
2ème
tanouakh
sg. masc.
tanoukhi
sg. fem.
tanoukhou
pl. masc.
tanoukhou
pl. fem.
3ème
yanouakh
sg. masc.
tanouakh
sg. fem.
yanoukhou
pl. masc.
yanoukhou
pl. fem.
Impératif
Impératif
nouakh
sg. masc.
noukhi
sg. fem.
noukhou
pl. masc.
noukhou
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
lanouakh