לוֹקֵחַ - לָקַחַת [ laqakhatt - loqèakh ]
prendre; emmener; chercher

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
laqakh'ti
sg. masc. fem.
laqakh'nou
pl. masc. fem.
2ème
laqakh'ta
sg. masc.
laqakh'te
sg. fem.
léqakh'tèm
pl. masc.
léqakh'tènn
pl. fem.
3ème
laqakh
sg. masc.
laq'khah
sg. fem.
laq'khou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
loqèakh
sg. masc.
loqakhatt
sg. fem.
loq'khim
pl. masc.
loq'khott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
eqakh
sg. masc. fem.
niqakh
pl. masc. fem.
2ème
tiqakh
sg. masc.
tiqékhi
sg. fem.
tiqékhou
pl. masc.
tiqékhou
pl. fem.
3ème
yiqakh
sg. masc.
tiqakh
sg. fem.
yiqékhou
pl. masc.
yiqékhou
pl. fem.
Impératif
Impératif
qakh
sg. masc.
qékhi
sg. fem.
qékhou
pl. masc.
qékhou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
laqouakh
sg. masc.
léqoukhah
sg. fem.
léqoukhim
pl. masc.
léqoukhott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
laqakhatt