נוֹתֵן - לָתֵת [ latètt - notènn ]
donner; laisser; faire

Forme verbale Personne Singulier Pluriel
Masculin Féminin Masculin Féminin
Passé
Passé 1ère
natati
sg. masc. fem.
natanou
pl. masc. fem.
2ème
natata
sg. masc.
natate
sg. fem.
nétatèm
pl. masc.
nétatènn
pl. fem.
3ème
natann
sg. masc.
nat'nah
sg. fem.
nat'nou
pl. masc. fem.
Présent
Présent
notènn
sg. masc.
notenett
sg. fem.
not'nim
pl. masc.
not'nott
pl. fem.
Futur
Futur 1ère
etènn
sg. masc. fem.
נִתֵּן נִיתֵּן
nitènn
pl. masc. fem.
2ème
תִּתֵּן תִּיתֵּן
titènn
sg. masc.
תִּתְּנִי תִּיתְּנִי
titéni
sg. fem.
תִּתְּנוּ תִּיתְּנוּ
titénou
pl. masc.
תִּתְּנוּ תִּיתְּנוּ
titénou
pl. fem.
3ème
יִתֵּן יִיתֵּן
yitènn
sg. masc.
תִּתֵּן תִּיתֵּן
titènn
sg. fem.
יִתְּנוּ יִיתְּנוּ
yiténou
pl. masc.
יִתְּנוּ יִיתְּנוּ
yiténou
pl. fem.
Impératif
Impératif
tènn
sg. masc.
téni
sg. fem.
ténou
pl. masc.
ténou
pl. fem.
Participe passif
Participe passif
natounn
sg. masc.
nétounah
sg. fem.
nétounim
pl. masc.
nétounott
pl. fem.
Infinitif
Infinitif
latètt