Conjugaison verbe נֻתַּק en hébreu

Flag מְנוּתָּק [ noutaq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְנוּתָּק מְנֻתָּק
ménoutaq
אנחנו/אתם/הן מְנוּתָּקִים מְנֻתָּקִים
ménoutaqim

Fém.

אני/את/היא מְנוּתֶּקֶת מְנֻתֶּקֶת
ménoutéqett
אנחנו/אתן/הן מְנוּתָּקוֹת מְנֻתָּקוֹת
ménoutaqott

Passé

אני נוּתַּקְתִּי נֻתַּקְתִּי
noutaq'ti

Masc.

אתה נוּתַּקְתָּ נֻתַּקְתָּ
noutaq'ta
הוא נוּתַּק נֻתַּק
noutaq

Fém.

את נוּתַּקְתְּ נֻתַּקְתְּ
noutaq'te
היא נוּתְּקָה נֻתְּקָה
noutéqah
אנחנו נוּתַּקְנוּ נֻתַּקְנוּ
noutaq'nou
אתם נוּתַּקְתֶּם נֻתַּקְתֶּם
noutaq'tèm
הם נוּתְּקוּ נֻתְּקוּ
noutéqou
אתן נוּתַּקְתֶּן נֻתַּקְתֶּן
noutaq'tènn
הן נוּתְּקוּ נֻתְּקוּ
noutéqou

Futur

אני אֲנוּתַּק אֲנֻתַּק
anoutaq

Masc.

אתה תְּנוּתַּק תְּנֻתַּק
ténoutaq
הוא יְנוּתַּק יְנֻתַּק
yénoutaq

Fém.

את תְּנוּתְּקִי תְּנֻתְּקִי
ténoutéqi
היא תְּנוּתַּק תְּנֻתַּק
ténoutaq
אנחנו נְנוּתַּק נְנֻתַּק
nénoutaq
אתם תְּנוּתְּקוּ תְּנֻתְּקוּ
ténoutéqou
הם יְנוּתְּקוּ יְנֻתְּקוּ
yénoutéqou
אתן תְּנוּתַּקְנָה תְּנֻתַּקְנָה
ténoutaq'nah
הן תְּנוּתַּקְנָה תְּנֻתַּקְנָה
ténoutaq'nah