Conjugaison verbe עֻקַּם en hébreu

Flag מְעוּקָּם [ 'ouqam ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְעוּקָּם מְעֻקָּם
mé'ouqam
אנחנו/אתם/הן מְעוּקָּמִים מְעֻקָּמִים
mé'ouqamim

Fém.

אני/את/היא מְעוּקֶּמֶת מְעֻקֶּמֶת
mé'ouqémett
אנחנו/אתן/הן מְעוּקָּמוֹת מְעֻקָּמוֹת
mé'ouqamott

Passé

אני עוּקַּמְתִּי עֻקַּמְתִּי
'ouqam'ti

Masc.

אתה עוּקַּמְתָּ עֻקַּמְתָּ
'ouqam'ta
הוא עוּקַּם עֻקַּם
'ouqam

Fém.

את עוּקַּמְתְּ עֻקַּמְתְּ
'ouqam'te
היא עוּקְּמָה עֻקְּמָה
'ouqémah
אנחנו עוּקַּמְנוּ עֻקַּמְנוּ
'ouqam'nou
אתם עוּקַּמְתֶּם עֻקַּמְתֶּם
'ouqam'tèm
הם עוּקְּמוּ עֻקְּמוּ
'ouqémou
אתן עוּקַּמְתֶּן עֻקַּמְתֶּן
'ouqam'tènn
הן עוּקְּמוּ עֻקְּמוּ
'ouqémou

Futur

אני אֲעוּקַּם אֲעֻקַּם
a'ouqam

Masc.

אתה תְּעוּקַּם תְּעֻקַּם
té'ouqam
הוא יְעוּקַּם יְעֻקַּם
yé'ouqam

Fém.

את תְּעוּקְּמִי תְּעֻקְּמִי
té'ouqémi
היא תְּעוּקַּם תְּעֻקַּם
té'ouqam
אנחנו נְעוּקַּם נְעֻקַּם
né'ouqam
אתם תְּעוּקְּמוּ תְּעֻקְּמוּ
té'ouqémou
הם יְעוּקְּמוּ יְעֻקְּמוּ
yé'ouqémou
אתן תְּעוּקַּמְנָה תְּעֻקַּמְנָה
té'ouqam'nah
הן תְּעוּקַּמְנָה תְּעֻקַּמְנָה
té'ouqam'nah