Conjugaison verbe שֻׁקַּף en hébreu

Flag מְשׁוּקָּף [ chouqaf ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּקָּף מְשֻׁקָּף
méchouqaf
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּקָּפִים מְשֻׁקָּפִים
méchouqafim

Fém.

אני/את/היא מְשׁוּקֶּפֶת מְשֻׁקֶּפֶת
méchouqéfett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּקָּפוֹת מְשֻׁקָּפוֹת
méchouqafott

Passé

אני שׁוּקַּפְתִּי שֻׁקַּפְתִּי
chouqaf'ti

Masc.

אתה שׁוּקַּפְתָּ שֻׁקַּפְתָּ
chouqaf'ta
הוא שׁוּקַּף שֻׁקַּף
chouqaf

Fém.

את שׁוּקַּפְתְּ שֻׁקַּפְתְּ
chouqaf'te
היא שׁוּקְּפָה שֻׁקְּפָה
chouqéfah
אנחנו שׁוּקַּפְנוּ שֻׁקַּפְנוּ
chouqaf'nou
אתם שׁוּקַּפְתֶּם שֻׁקַּפְתֶּם
chouqaf'tèm
הם שׁוּקְּפוּ שֻׁקְּפוּ
chouqéfou
אתן שׁוּקַּפְתֶּן שֻׁקַּפְתֶּן
chouqaf'tènn
הן שׁוּקְּפוּ שֻׁקְּפוּ
chouqéfou

Futur

אני אֲשׁוּקַּף אֲשֻׁקַּף
achouqaf

Masc.

אתה תְּשׁוּקַּף תְּשֻׁקַּף
téchouqaf
הוא יְשׁוּקַּף יְשֻׁקַּף
yéchouqaf

Fém.

את תְּשׁוּקְּפִי תְּשֻׁקְּפִי
téchouqéfi
היא תְּשׁוּקַּף תְּשֻׁקַּף
téchouqaf
אנחנו נְשׁוּקַּף נְשֻׁקַּף
néchouqaf
אתם תְּשׁוּקְּפוּ תְּשֻׁקְּפוּ
téchouqéfou
הם יְשׁוּקְּפוּ יְשֻׁקְּפוּ
yéchouqéfou
אתן תְּשׁוּקַּפְנָה תְּשֻׁקְּפוּ
téchouqaf'nah
הן יְשׁוּקְּפוּ תְּשֻׁקַּפְנָה
yéchouqéfou