Conjugaison verbe שֻׁתַּק en hébreu

Flag מְשׁוּתָּק [ choutaq ]

Présent

Masc.

אני/אתה/הוא מְשׁוּתָּק מְשֻׁתָּק
méchoutaq
אנחנו/אתם/הן מְשׁוּתָּקִים מְשֻׁתָּקִים
méchoutaqim

Fém.

אני/את/היא מְשׁוּתֶּקֶת מְשֻׁתֶּקֶת
méchoutéqett
אנחנו/אתן/הן מְשׁוּתָּקוֹת מְשֻׁתָּקוֹת
méchoutaqott

Passé

אני שׁוּתַּקְתִּי שֻׁתַּקְתִּי
choutaq'ti

Masc.

אתה שׁוּתַּקְתָּ שֻׁתַּקְתָּ
choutaq'ta
הוא שׁוּתַּק שֻׁתַּק
choutaq

Fém.

את שׁוּתַּקְתְּ שֻׁתַּקְתְּ
choutaq'te
היא שׁוּתְּקָה שֻׁתְּקָה
choutéqah
אנחנו שׁוּתַּקְנוּ שֻׁתַּקְנוּ
choutaq'nou
אתם שׁוּתַּקְתֶּם שֻׁתַּקְתֶּם
choutaq'tèm
הם שׁוּתְּקוּ שֻׁתְּקוּ
choutéqou
אתן שׁוּתַּקְתֶּן שֻׁתַּקְתֶּן
choutaq'tènn
הן שׁוּתְּקוּ שֻׁתְּקוּ
choutéqou

Futur

אני אֲשׁוּתַּק אֲשֻׁתַּק
achoutaq

Masc.

אתה תְּשׁוּתַּק תְּשֻׁתַּק
téchoutaq
הוא יְשׁוּתַּק יְשֻׁתַּק
yéchoutaq

Fém.

את תְּשׁוּתְּקִי תְּשֻׁתְּקִי
téchoutéqi
היא תְּשׁוּתַּק תְּשֻׁתַּק
téchoutaq
אנחנו נְשׁוּתַּק נְשֻׁתַּק
néchoutaq
אתם תְּשׁוּתְּקוּ תְּשֻׁתְּקוּ
téchoutéqou
הם יְשׁוּתְּקוּ יְשֻׁתְּקוּ
yéchoutéqou
אתן תְּשׁוּתַּקְנָה תְּשֻׁתַּקְנָה
téchoutaq'nah
הן תְּשׁוּתַּקְנָה יְשֻׁתְּקוּ
téchoutaq'nah