Download New

Conjugaison verbe أَعَانَ en arabe

X
Conjuguer
Publicité

Active

Past

 • أَنَاأَعَنْتُ
  anaʾaʿantu
 • أَنْتَأَعَنْتَ
  antaʾaʿanta
 • أَنْتِأَعَنْتِ
  antiʾaʿanti
 • هُوَأَعَانَ
  huwaʾaʿaana
 • هِيَأَعَانَتْ
  hiyaʾaʿaanat
 • أَنْتُمَاأَعَنْتُمَا
  antumaaʾaʿantumaa
 • هُمَاأَعَانَا
  humaaʾaʿaanaa
 • هُمَاأَعَانَتَا
  humaaʾaʿaanataa
 • نَحْنُأَعَنَّا
  naHnuʾaʿannaa
 • أَنْتُمْأَعَنْتُمْ
  antumʾaʿantum
 • أَنْتُنَّأَعَنْتُنَّ
  antunnaʾaʿantunna
 • هُمْأَعَانُوا
  humʾaʿaanuu
 • هُنَّأَعَنَّ
  hunnaʾaʿanna

Present

 • أَنَاأُعِينُ
  anaʾuʿiinu
 • أَنْتَتُعِينُ
  antatuʿiinu
 • أَنْتِتُعِينِينَ
  antituʿiiniina
 • هُوَيُعِينُ
  huwayuʿiinu
 • هِيَتُعِينُ
  hiyatuʿiinu
 • أَنْتُمَاتُعِينَانِ
  antumaatuʿiinaani
 • هُمَايُعِينَانِ
  humaayuʿiinaani
 • هُمَاتُعِينَانِ
  humaatuʿiinaani
 • نَحْنُنُعِينُ
  naHnunuʿiinu
 • أَنْتُمْتُعِينُونَ
  antumtuʿiinuuna
 • أَنْتُنَّتُعِنَّ
  antunnatuʿinna
 • هُمْيُعِينُونَ
  humyuʿiinuuna
 • هُنَّيُعِنَّ
  hunnayuʿinna

Subjunctive

 • أَنَاأُعِينَ
  anaʾuʿiina
 • أَنْتَتُعِينَ
  antatuʿiina
 • أَنْتِتُعِينِي
  antituʿiinii
 • هُوَيُعِينَ
  huwayuʿiina
 • هِيَتُعِينَ
  hiyatuʿiina
 • أَنْتُمَاتُعِينَا
  antumaatuʿiinaa
 • هُمَايُعِينَا
  humaayuʿiinaa
 • هُمَاتُعِينَا
  humaatuʿiinaa
 • نَحْنُنُعِينَ
  naHnunuʿiina
 • أَنْتُمْتُعِينُوا
  antumtuʿiinuu
 • أَنْتُنَّتُعِنَّ
  antunnatuʿinna
 • هُمْيُعِينُوا
  humyuʿiinuu
 • هُنَّيُعِنَّ
  hunnayuʿinna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُعِنْ
  anaʾuʿin
 • أَنْتَتُعِنْ
  antatuʿin
 • أَنْتِتُعِينِي
  antituʿiinii
 • هُوَيُعِنْ
  huwayuʿin
 • هِيَتُعِنْ
  hiyatuʿin
 • أَنْتُمَاتُعِينَا
  antumaatuʿiinaa
 • هُمَايُعِينَا
  humaayuʿiinaa
 • هُمَاتُعِينَا
  humaatuʿiinaa
 • نَحْنُنُعِنْ
  naHnunuʿin
 • أَنْتُمْتُعِينُوا
  antumtuʿiinuu
 • أَنْتُنَّتُعِنَّ
  antunnatuʿinna
 • هُمْيُعِينُوا
  humyuʿiinuu
 • هُنَّيُعِنَّ
  hunnayuʿinna

Past

 • أَنَاأُعِنْتُ
  anaʾuʿintu
 • أَنْتَأُعِنْتَ
  antaʾuʿinta
 • أَنْتِأُعِنْتِ
  antiʾuʿinti
 • هُوَأُعِينَ
  huwaʾuʿiina
 • هِيَأُعِينَتْ
  hiyaʾuʿiinat
 • أَنْتُمَاأُعِنْتُمَا
  antumaaʾuʿintumaa
 • هُمَاأُعِينَا
  humaaʾuʿiinaa
 • هُمَاأُعِينَتَا
  humaaʾuʿiinataa
 • نَحْنُأُعِنَّا
  naHnuʾuʿinnaa
 • أَنْتُمْأُعِنْتُمْ
  antumʾuʿintum
 • أَنْتُنَّأُعِنْتُنَّ
  antunnaʾuʿintunna
 • هُمْأُعِينُوا
  humʾuʿiinuu
 • هُنَّأُعِنَّ
  hunnaʾuʿinna

Present

 • أَنَاأُعَانُ
  anaʾuʿaanu
 • أَنْتَتُعَانُ
  antatuʿaanu
 • أَنْتِتُعَانِينَ
  antituʿaaniina
 • هُوَيُعَانُ
  huwayuʿaanu
 • هِيَتُعَانُ
  hiyatuʿaanu
 • أَنْتُمَاتُعَانَانِ
  antumaatuʿaanaani
 • هُمَايُعَانَانِ
  humaayuʿaanaani
 • هُمَاتُعَانَانِ
  humaatuʿaanaani
 • نَحْنُنُعَانُ
  naHnunuʿaanu
 • أَنْتُمْتُعَانُونَ
  antumtuʿaanuuna
 • أَنْتُنَّتُعَنَّ
  antunnatuʿanna
 • هُمْيُعَانُونَ
  humyuʿaanuuna
 • هُنَّيُعَنَّ
  hunnayuʿanna

Subjunctive

 • أَنَاأُعَانَ
  anaʾuʿaana
 • أَنْتَتُعَانَ
  antatuʿaana
 • أَنْتِتُعَانِي
  antituʿaanii
 • هُوَيُعَانَ
  huwayuʿaana
 • هِيَتُعَانَ
  hiyatuʿaana
 • أَنْتُمَاتُعَانَا
  antumaatuʿaanaa
 • هُمَايُعَانَا
  humaayuʿaanaa
 • هُمَاتُعَانَا
  humaatuʿaanaa
 • نَحْنُنُعَانَ
  naHnunuʿaana
 • أَنْتُمْتُعَانُوا
  antumtuʿaanuu
 • أَنْتُنَّتُعَنَّ
  antunnatuʿanna
 • هُمْيُعَانُوا
  humyuʿaanuu
 • هُنَّيُعَنَّ
  hunnayuʿanna

Jussive

 • أَنَاأُعَنْ
  anaʾuʿan
 • أَنْتَتُعَنْ
  antatuʿan
 • أَنْتِتُعَانِي
  antituʿaanii
 • هُوَيُعَنْ
  huwayuʿan
 • هِيَتُعَنْ
  hiyatuʿan
 • أَنْتُمَاتُعَانَا
  antumaatuʿaanaa
 • هُمَايُعَانَا
  humaayuʿaanaa
 • هُمَاتُعَانَا
  humaatuʿaanaa
 • نَحْنُنُعَنْ
  naHnunuʿan
 • أَنْتُمْتُعَانُوا
  antumtuʿaanuu
 • أَنْتُنَّتُعَنَّ
  antunnatuʿanna
 • هُمْيُعَانُوا
  humyuʿaanuu
 • هُنَّيُعَنَّ
  hunnayuʿanna

Imperative

 • أَنْتَأَعِنْ
  antaʾaʿin
 • أَنْتِأَعِينِي
  antiʾaʿiinii
 • أَنْتُمَاأَعِينَا
  antumaaʾaʿiinaa
 • أَنْتُمْأَعِينُوا
  antumʾaʿiinuu
 • أَنْتُنَّأَعِنَّ
  antunnaʾaʿinna

Participles

Active

 • مُعِين
  muʿiin

Passive

 • مُعَان
  muʿaan

Verbal noun

 • إِعَانَة
  ʾiʿaana
Publicité
Conjugaison verbe أَعَانَ à tous les temps et modes.
Modèles de conjugaison en russes et verbes irréguliers.
Cherchez la traduction du verbe أَعَانَ en contexte et sa définition.
Publicité